Personas datu apstrādes principi

 

Spēkā no 2020. gada 9. decembra

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes principu (turpmāk – “Principi”) mērķis ir sniegt informāciju par klientu un citu datu subjektu personas datu apstrādi, kā arī to tiesību izmantošanas kārtību darījumos ar ADB “Gjensidige”, reģ. nr. 110057869, adrese: Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuva, e-pasts: [email protected], un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli, reģ. nr. 40103595216, adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija, e-pasts: [email protected]  (turpmāk – “Gjensidige”, “Sabiedrība” vai “mēs”).

Sabiedrība apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti; turpmāk – VDAR) un Latvijas Republikā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sabiedrība ievēro labu apdrošināšanas darbības praksi un pievērš īpašu vērību tās apstrādāto personas datu aizsardzībai.

Mainoties normatīvo aktu prasībām vai Sabiedrības pakalpojumu vai darbības izmaiņu gadījumā, attiecīgi var tikt aktualizēti arī šie Principi. Principu jaunākā versija ir pieejama interneta vietnē www.gjensidige.lv.

Papildu informācija par klientu personas datu apstrādi var būt iekļauta arī apdrošināšanas līgumos, polisēs, apdrošināšanas noteikumos un citos ar Sabiedrības pakalpojumiem saistītajos dokumentos, kā arī interneta vietnē www.gjensidige.lv.

Jūs varat sazināties ar Sabiedrības Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu, sūtot uz Sabiedrības biroja adresi.


 • Datu pārzinis – apdrošināšanas akciju sabiedrība ADB „Gjensidige”, kuras administrācija atrodas Lietuvā un kurai ir filiāles Latvijā un Igaunijā.

  Klients, Datu subjekts vai Jūs (kā datu subjekts) – fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Sabiedrība (esošs vai potenciāls apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātā persona, labuma guvējs, cietusī persona, par zaudējumiem atbildīgā persona vai jebkura cita ar apdrošināšanas līgumu saistītā persona, to pārstāvji vai saistītās personas, kā arī personas, kas apmeklē Sabiedrības internetavietni vai kā citādi izrāda interesi par pakalpojumiem).

  Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).

  Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datu apstrādi veiktās darbības (piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nodošana, dzēšana vai iznīcināšana u.c.).

   
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības darbībai. Sabiedrība apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Apstrādāto datu apjoms ir adekvāts, atbilstīgs un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apkopo un apstrādā.

  Sabiedrība apstrādā personas datus, lai:

  • sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumus un noslēgtu apdrošināšanas līgumus;
  • administrētu apdrošināšanas atlīdzības;
  • atgūtu izmaksātās summas (regresa, subrogācijas kārtībā) un administrētu kavētos maksājumus;
  • ierakstītu tālruņa sarunas;
  • piemērotu starptautiskās sankcijas;
  • sazinātos ar datu subjektiem;
  • administrētu klientu pašapkalpošanās portālu;
  • nodrošinātu interneta vietnes funkcionalitāti, izmantotu sīkdatnes;
  • veiktu tiešā mārketinga aktivitātes;
  • administrētu nepabeigtos tiešsaistes pirkumus;
  • veiktu klientu apmierinātības pētījumus.

  Mēs apstrādājam personas datus, kurus jūs sniedzat mums tiešā veidā. Mēs varam saņemt personas datus no citiem avotiem, piemēram, citām finanšu iestādēm, apdrošināšanas starpniekiem, mūsu partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, valsts iestādēm, reģistriem un citiem leģitīmiem avotiem tiktāl, cik tas nepieciešams noteikto nolūku sasniegšanai.

  Apstrādājot personas datus, tie var tikt nodoti trešajām personām, taču tikai pamatotos gadījumos, tādiem saņēmējiem, kuriem ir juridisks pamats saņemt personas datus, un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams noteikto nolūku sasniegšanai. Ja datu apstrādātājs rīkojas Sabiedrības vārdā, Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā ir ieviesusi atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabā personas datu konfidencialitāti. Personas dati var arī tikt izpausti pēc klienta pieprasījuma vai uz cita tiesiskā pamata, vai arī saistībā ar klienta līgumsaistībām pret citām pusēm, piemēram, bankām, līzinga sabiedrībām vai citām finanšu iestādēm.

  Sīkāka informācija par katru personas datu apstrādes nolūku ir sniegta tālāk norādītajās sadaļās.

   
   
   
 • Sabiedrība darbojas nedzīvības apdrošināšanas jomā. Sabiedrība apstrādā apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto personu, labuma guvēju un citu ar apdrošināšanas līgumu saistīto personu datus, lai novērtētu apdrošināšanas risku, noteiktu apdrošināšanas prēmiju un sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, kā arī noslēgtu apdrošināšanas līgumu.

  Apstrādāto personas datu kategorijas ietver: vispārīgo informāciju par personu un identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformāciju (piemēram, e‑pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), finanšu datus (piemēram, bankas konts), informāciju par apdrošināšanas objektu, apdrošināto darbību un apdrošināto risku (dati ir atkarīgi no apdrošināšanas veida), apdrošināšanas vēsturi un citu informāciju, lai novērtētu apdrošināšanas vajadzības un apdrošināšanas risku, kā arī, lai noteiktu apdrošināšanas prēmiju, sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgtu apdrošināšanas līgumu. 

  Lai novērtētu apdrošināšanas risku, sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgtu apdrošināšanas līgumu, Sabiedrība var pieprasīt un apstrādāt šim nolūkam nepieciešamos personas datus. Ja apdrošināmā interese ir saistīta ar fiziskas personas dzīvību un veselību, Sabiedrība ir arī tiesīga pieprasīt un apstrādāt personas datus par apdrošinātās personas veselības stāvokli vai invaliditāti (īpašu kategoriju personas datus). Atsevišķos gadījumos, īpaši ja tiek apdrošināta lieli apjomi, lai novērtētu apdrošināšanas risku, mēs varam pārbaudīt datus, kas saistīti ar apdrošinājuma ņēmēja finanšu situāciju un kredītvēsturi.

  Apstrādājot personas datus ar nolūku sagatavot apdrošināšanas piedāvājumus un noslēgt apdrošināšanas līgumus, Sabiedrība piemēro šādus tiesiskos pamatojumus:

  • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
  • apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, apdrošinātās personas vai labuma guvēja (kurš nav līgumslēdzēja puse – apdrošinājuma ņēmējs) leģitīmās interesēs tikt apdrošinātam vai Sabiedrības leģitīmās interesēs novērst krāpniecību.

  Īpašu kategoriju dati (dati par veselības stāvokli) tiek apstrādāti, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, pamatojoties uz būtiskām sabiedrības interesēm vai piemērojamo tiesību aktu noteikumiem. Svarīgi: Sabiedrība pieprasa un apstrādā tikai tādus personas datus, kas nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem. Ja jūs nepiekrītat sniegt vai sniedzat nepilnīgus un neprecīzus personas datus, mēs nevarēsim jums sniegt savus pakalpojumus vai arī pakalpojumu sniegšana var tikt traucēta.

  Apdrošināšanas līguma atjaunošana

  Sabiedrība ievēro apdrošināšanas tirgus labas prakses principus un informē klientus par to apdrošināšanas līgumu beigu termiņa tuvošanos. Šis atgādinājums tiek nosūtīts, lai samazinātu Sabiedrības klientiem slogu sekot līdzi esošo līgumu termiņiem un lai palīdzētu klientiem izvairīties no iespējamajām negatīvajām sekām, ja apdrošināšanas segums netiek atjaunots laikā. Apdrošināšanas līgumu atjaunošanas nolūkos tiek apstrādāti tikai Sabiedrības esošo klientu personas dati.

  Lai atgādinātu par apdrošināšanas līguma beigu datuma tuvošanos, Sabiedrība var arī nosūtīt piedāvājumu apdrošināšanas līguma pagarināšanai, taču tas neuzliek klientam pienākumu atjaunot līgumu uz tādiem noteikumiem, kādi norādīti no Sabiedrības saņemtajā apdrošināšanas piedāvājumā.

  Nosūtot atgādinājumus, Sabiedrība brīdina klientu par pašreizējā līguma termiņa beigu tuvošanos un informē par apdrošināšanas piedāvājumu jaunajam līguma periodam. Sabiedrība nesniedz nekādus citus piedāvājumus attiecībā uz citiem Sabiedrības produktiem, kā arī nesūta citus paziņojumus, kuri uzskatāmi par tiešo mārketingu.

  Sabiedrība nosūta atgādinājumu par apdrošināšanas līguma termiņa beigu tuvošanos un piedāvājumu apdrošināšanas līguma pagarināšanai, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, proti, lai nodrošinātu klientam nepārtrauktu apdrošināšanas segumu.

  Jums ir tiesības iebilst pret to, ka jums tiek sūtīti šādi atgādinājumi. Ja jūs iebilstat šādas informācijas saņemšanai, jūs nesaņemsiet nekādu atgādinājumu par sava apdrošināšanas līguma termiņa beigu tuvošanos. Lai atteiktos no atgādinājuma, rakstiet uz e-pastu: [email protected].

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Sabiedrība iegūst personas datus:

  • ieši no datu subjektiem, kad tie vēršas Sabiedrībā ar lūgumu noslēgt apdrošināšanas līgumu;
  • no apdrošināšanas starpniekiem un apdrošināšanas papildpakalpojumu starpniekiem, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar starpnieka palīdzību un starpnieks nosūta personas datus Sabiedrībai nolūkā noslēgt apdrošināšanas līgumu;
  • no valsts iestādēm vai ārējiem reģistriem (piemēram, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, kredītinformācijas reģistriem u.tml..);
  • no citiem avotiem, ciktāl tas ir nepieciešams apdrošināšanas riska novērtēšanai, apdrošināšanas prēmijas noteikšanai un apdrošināšanas līguma slēgšanai.

   Sabiedrība var saņemt jūsu datus no citas personas, ja šī persona (kā apdrošinājuma ņēmējs) noslēdz apdrošināšanas līgumu jūsu interesēs (kā apdrošinātā persona vai atlīdzības saņēmējs). Šādos gadījumos, Sabiedrība uzskata, ka klients noslēdz līgumu, pienācīgi informējot apdrošinātās personas vai pamatojoties uz apdrošināto personu lūguma vai piekrišanas.

  Personas dati var tikt sniegti:

  • apdrošināšanas starpniekam (apdrošināšanas brokerim, aģentam vai apdrošināšanas papildpakalpojumu starpniekam), kurš ir darbojies kā starpnieks apdrošināšanas līguma noslēgšanā;
  • bankām, līzinga kompānijām un citām finanšu iestādēm, ja tās ir norādītas kā labuma guvējs apdrošināšanas līgumā;
  • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam – Latvijas Republikas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums nosaka Sabiedrībai pienākumu sniegt Birojam informāciju par noslēgtajiem OCTA apdrošināšanas līgumiem;
  • citām valsts iestādēm, uzņēmumiem vai trešajām personām, ja Sabiedrībai ir juridisks pienākums to darīt vai tas ir nepieciešams apdrošināšanas līguma izpildei.

  Personas dati, kas tiek apstrādāti apdrošināšanas līgumu noslēgšanas un apdrošināšanas risku novērtēšanas nolūkos, netiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

  Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

  Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana ir nepieciešama un tiek izmantota, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu Klientu pašapkalpošanās portālā vai interneta vietnē www.gjensidige.lv. Jums sniegtais apdrošināšanas piedāvājums ir balstīts uz automatizētu novērtējumu un lēmumu. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana arī tiek izmantota, lai atgādinātu par apdrošināšanas līguma termiņa beigu tuvošanos un sniegtu piedāvājumu apdrošināšanas līguma pagarināšanai. Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz nodrošināt ātru apdrošināšanas piedāvājuma sniegšanu, kā arī to, lai šāds piedāvājums būtu pēc iespējas pamatots, efektīvs un taisnīgs.

  Ja nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti iepriekš minētajā kārtībā, jūs varat sazināties ar mums pa tālruni (+371) 67112222 vai e-pastu [email protected], vai arī vērsties jebkurā Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā un lūgt sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu vai pārskatīt jūsu saņemto piedāvājumu.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Sabiedrība saglabā ar klientiem iesniegtajiem apdrošināšanas piedāvājumiem saistītos personas datus 24 mēnešus pēc piedāvājuma sagatavošanas datuma, kā arī saglabā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistītos personas datus visu līguma termiņu un līdz brīdim, kamēr no šādiem līgumiem var rasties likumīgas prasības. Atkarībā no apdrošināšanas līguma veida šāds glabāšanas periods var būt no 10 līdz 30 gadiem.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”

   
 • Sabiedrības apdrošināšanas darbības un apdrošināšanas līgumu slēgšana nav nošķirama no apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas un apdrošināšanas atlīdzību izmaksas. Līdz ar to Sabiedrība apstrādā apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto personu, labuma guvēju, cietušo personu, par zaudējumiem atbildīgo personu un citu ar negadījumu saistīto personu datus, lai izmeklētu negadījumu, noteiktu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, noteiktu zaudējumus, izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību vai nodrošinātu pakalpojumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

  Apstrādāto personas datu kategorijas ietver: vispārīgo informāciju par personu un identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformāciju (piemēram, e‑pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), finanšu datus (piemēram, bankas konts, maksājumu informācija), informāciju par apdrošināšanas objektu, apdrošināto darbību un apdrošināto risku, kā arī informāciju par zaudējumiem un negadījuma apstākļiem (dati ir atkarīgi no apdrošināšanas veida) un citu nepieciešamo informāciju, lai noteiktu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, novērtētu zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai nodrošinātu pakalpojumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.  Ja apdrošināšanas atlīdzību administrēšana ir saistīta ar fiziskās personas dzīvību un veselību, Sabiedrība apstrādā arī personas datus par apdrošinātās vai cietušās personas veselības stāvokli, ciktāl tas ir nepieciešams apdrošināšanas gadījuma izmeklēšanai un zaudējumu noteikšanai.

  Apstrādājot personas datus apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas nolūkiem, Sabiedrība piemēro šādus tiesiskos pamatojumus:

  • personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
  • apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību taisnīgu administrēšanu un novērstu krāpniecību;
  • īpašu kategoriju dati (dati par veselības stāvokli) tiek apstrādāti tādā gadījumā, ja šāda apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, vai arī apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (dzīvību vai veselību), ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu.

  Apdrošināšanas atlīdzību administrēšana ir nepieciešama noslēgto apdrošināšanas līgumu izpildei. Turklāt Apdrošinātājam ir jāapstrādā ar negadījumu saistītā informācija (tostarp personas dati), lai izpildītu juridisku pienākumu (Latvijas Republikas Apdrošināšanas līguma likuma 31. pants), proti, lai izmeklētu apstākļus nolūkā noteikt apdrošināšanas gadījuma iestāšanās cēloņus un sekas, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēru, līdz ar to Sabiedrības apstrādāto personas datu apjoms var atšķirties atkarībā no negadījuma rakstura. Noteiktos gadījumos, mēs varam apmainīties ar personas datiem ar citām apdrošināšanas sabiedrībām, ja tas nepieciešams atlīdzību administrēšanai vai krāpniecības novēršanai, tādā apjomā, kā nepieciešams šim nolūkam.

  Svarīgi: Vispārīgais princips, pēc kura Sabiedrība vadās apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas procesā, ir apstrādāt tikai tos personas datus, kas nepieciešami zaudējumu apmēra precīzai noteikšanai un apdrošināšanas atlīdzības izmaksai. Ja jūs nepiekrītat sniegt vai sniedzat nepilnīgus un neprecīzus personas datus, mēs nevarēsim pareizi noteikt zaudējumu apmēru un izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Sabiedrība iegūst personas datus:

  • tieši no datu subjektiem, kad tie vēršas Sabiedrībā un piesaka apdrošināšanas gadījumu, kā arī iesniedz informāciju, kas nepieciešama zaudējumu apmēra noteikšanai;
  • no citām ar negadījumu saistītajām personām (cietušajām personām, aculieciniekiem, par zaudējumiem atbildīgajām personām u.c.);
  • no Sabiedrības sadarbības partneriem, kas iesaistīti atlīdzību administrēšanā, piemēram, ja bojātais transportlīdzeklis tiek pārbaudīts autoservisā vai palīdzības pakalpojumu uzņēmums sniedz palīdzību personai, kura ceļojuma laikā ir cietusi zaudējumus;
  • no veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz nepieciešamo informāciju par personai veikto ārstēšanu, tās apjomu un izmaksām, kā arī citus datus, kas nepieciešami negadījuma izmeklēšanai un ar veselības aprūpi radušos izmaksu apstiprināšanai un atlīdzināšanai;
  • no valsts iestādēm un ārējiem reģistriem. Atkarībā no apdrošināšanas gadījuma un tā iestāšanās apstākļiem Sabiedrība saņem informāciju no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, Transportlīdzekļu valsts reģistra vai citiem reģistriem;
  • no tiesībaizsardzības iestādēm un citām kompetentajām iestādēm (piemēram, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem);
  • no citiem likumīgiem avotiem (piem, citas apdrošināšanas sabiedrības) atkarībā no izmeklējamā negadījuma un ciktāl tas ir nepieciešams apdrošināšanas atlīdzību administrēšanai un apdrošināšanas atlīdzības apmēra pareizai noteikšanai.

  Personas dati var tikt sniegti:

  • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. Sabiedrība sniedz informāciju tādā mērā, ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti;
  • Sabiedrības sadarbības partneriem, kuri iesaistīti atlīdzību administrēšanas procesā. Informācija tiek sniegta tādā mērā, ciktāl tā ir nepieciešama apdrošināšanas gadījuma administrēšanai, palīdzības sniegšanai un zaudējumu novērtēšanai;
  • valsts iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm, ja Sabiedrībai ir juridisks pienākums to darīt;
  • juristiem, tiesām un tiesu izpildītājiem, kuri izpilda tiesas nolēmumus;
  • citas apdrošināšanas sabiedrības, ja tas nepieciešams atlīdzību administrēšanas vai krāpniecības novēršanai;
  • citiem datu saņēmējiem, ja Sabiedrībai ir juridisks pienākums to darīt vai tas ir nepieciešams apdrošināšanas līguma izpildei.

  Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies ārpus ES/EEZ, personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ. Tas tiek darīts tikai gadījumos, ja datu nosūtīšana ir vajadzīga apdrošināšanas līguma izpildei, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu datu subjekta vai citu personu vitālas intereses (dzīvību un veselību), ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu.

  Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

  Ja apdrošināšanas gadījums tiek reģistrēts interneta vietnē vai pie Sabiedrības veselības apdrošināšanas sadarbības partneriem, lai nodrošinātu ātru klientu apkalpošanu, pēc klienta sniegtās informācijas izvērtēšanas var tikt veikta automatizēta novērtēšana un lēmumu pieņemšana par apdrošināšanas atlīdzību. Tas nozīmē, ka apdrošināšanas atlīdzība tiek novērtēta un noteikta automātiski, vadoties no reģistrētajiem datiem.

  Ja nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti iepriekšminētajā kārtībā, jūs varat sazināties ar mums pa tālruni (+371) 67112222 vai e-pastu [email protected], vai arī vērsties jebkurā Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā un lūgt pārskatīt automatizēto lēmumu.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Sabiedrība glabā apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas nolūkos iegūtos personas datus līdz brīdim, kamēr no attiecīgās lietas pamatoti var rasties likumīgas prasības. Atkarībā no apdrošināšanas līguma veida atlīdzību administrēšanas nolūkos ievāktie personas dati var tikt glabāti 10 līdz 30 gadus pēc atlīdzību lietas izbeigšanas.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”

   
 • Sabiedrība apstrādā to klientu personu datus, kuri kavē apdrošināšanas prēmiju samaksu, kā arī par zaudējumiem atbildīgo personu datus, kas nepieciešami nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju un citu parādu administrēšanai un piedziņai.

  Izmaksāto summu atgūšana (regresa, subrogācijas kārtībā)

  Apstrādāto personas datu kategorijas ietver: vispārīgo informāciju par personu un identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformāciju (piemēram, e‑pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), finanšu datus (piemēram, bankas konts, maksājumu informācija, parādi), informāciju par apdrošināšanas objektu, apdrošināto darbību un apdrošināto risku, kā arī informāciju par zaudējumiem un negadījuma apstākļiem (dati ir atkarīgi no apdrošināšanas veida) un citu nepieciešamo informāciju, lai noteiktu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, novērtētu zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

  Citu parādu piedziņa

  Apstrādāto personas datu kategorijas ietver: vispārīgo informāciju par personu un identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformāciju (piemēram, e‑pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), finanšu datus (piemēram, maksājumu informācija, parādi).

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Sabiedrības leģitīmās intereses atgūt izmaksātās naudas summas un kavētos maksājumus par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Ja persona nepilda savus pienākumus, Sabiedrība ir tiesīga izmantot trešās personas, tostarp parādu piedziņas uzņēmumus, kuri apstrādā parādnieku personas datus Sabiedrības vārdā. Gadījumos, kad parādu piedziņa tiek nodota parādu piedziņas uzņēmumam, attiecīgā persona tiek iepriekš informēta par to.

  Sabiedrība iegūst personas datus:

  • tieši no datu subjektiem apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī;
  • no valsts iestādēm un ārējiem reģistriem. Atkarībā no konkrētajiem apstākļiem, Sabiedrība saņem informāciju no valsts reģistriem (adrešu datus, informāciju par nekustamā īpašuma sastāvu, adresi, īpašumtiesību daļu);
  • no personām, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu un/vai trešajām personām, ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam.

  Personas dati var tikt sniegti:

  • bankām, līzinga kompānijām, krājaizdevu sabiedrībām un citām finanšu iestādēm, ja tām ir tiesības saņemt informāciju par konkrēto situāciju;
  • uzņēmumiem, kuri sniedz parādu piedziņas pakalpojumus. Personas dati tiek sniegti tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams parādu atgūšanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • uzraudzības un valsts iestādēm, ja Sabiedrībai ir juridisks pienākums to darīt;
  • kredītinformācijas birojam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • tiesām, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, juristiem, tiesu izpildītājiem;
  • citiem datu saņēmējiem, ja Sabiedrībai ir juridisks pienākums to darīt.

  Personas dati, kas tiek apstrādāti izmaksāto summu atgūšanas un parādu administrēšanas nolūkos, netiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr var pamatoti rasties likumīgas prasības – 10 gadi no saistību izpildes brīža vai tiesvedības beigām.

  ----

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

   
 • Ienākošie un izejošie zvani no Sabiedrības darbinieku izmantotajiem tālruņa numuriem tiek ierakstīti. Visos gadījumos, kad tiek ierakstītas tālruņa sarunas, Sabiedrība sarunas sākumā informē par to, ka saruna tiek ierakstīta.

  Sabiedrība apstrādā informāciju par zvana datumu, laiku un ilgumu, klienta tālruņa numuru, kā arī informāciju, kas sniegta sarunas laikā ar Sabiedrības darbinieku.

  Tālruņa sarunas tiek ierakstītas Sabiedrības leģitīmās interesēs, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pierādījumus par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī par apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem, kas reģistrēti pa tālruni.

  Ja nevēlaties, lai saruna tiktu ierakstīta, jūs varat sazināties ar Sabiedrību pa e-pastu [email protected], vērsties jebkurā Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā vai arī aizpildīt pieteikuma veidlapu Sabiedrības interneta vietnē, kas atrodama šeit.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Sabiedrība iegūst personas datus tieši no datu subjekta, ja tie tiek sniegti tālruņa sarunas laikā.

  Sīkāka informācija par tālruņa sarunu (datums, laiks, ilgums, tālruņa numurs, sarunas saturs) var tikt nodota datu apstrādātājiem, kuri darbojas Sabiedrības vārdā un pieņem zvanus nedēļas nogalēs un/vai ārpus darba laika. Personas dati var tikt sniegti arī tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām un citām iestādēm, pēc kuru pieprasījuma Sabiedrībai ir pienākums sniegt prasīto informāciju.

  Personas dati, kas ievākti, ierakstot tālruņa sarunas, netiek nosūtīti ārpus ES/EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Tālruņa sarunu ieraksti un to laikā ievāktie personas dati tiek glabāti 10 gadus pēc tālruņa sarunas ierakstīšanas datuma.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

 • Sabiedrība saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām apstrādā apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto personu un labuma guvēju personas datus, pārbaudot, vai persona nav iekļauta to personu sarakstā, kurām piemēro starptautiskās sankcijas.

  Šim nolūkam apstrādāto personas datu kategorijas ietver vārdu, uzvārdu un informāciju par iekļaušanu starptautisko sankciju oficiālajos sarakstos. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Personas dati tiek iegūti no publiskajiem reģistriem, kuros iekļautas personas, kurām piemērojamas starptautiskās sankcijas.

  Personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu izlūkošanas dienestam u.c.), ja Sabiedrībai ir likumīgs pienākums to darīt.

  Starptautisko sankciju piemērošanas nolūkā apstrādātie personas dati netiek nosūtīti ārpus ES/EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr personai ir piemērojamas starptautiskās sankcijas.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”

   

 • Sabiedrības interneta vietne www.gjensidige.lv izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas saglabājas interneta vietnes apmeklētāja izmantotās ierīces (piemēram, datora, mobilā tālruņa, planšetdatora) pārlūkprogrammā tajā laikā, kad interneta vietnes apmeklētājs pārlūko vietni. Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj Sabiedrībai nodrošināt kvalitatīvu interneta vietnes pārlūkošanu, izpētīt interneta vietnes apmeklētāju uzvedību, analizēt tendences, izveidot pievilcīgus personalizētus piedāvājumus un uzlabot interneta vietnes apmeklētāju apkalpošanu.

  Sabiedrības interneta vietne izmanto gan Sabiedrības, gan trešo pušu sīkdatnes. Ikviens interneta vietnes apmeklētājs var dot savu piekrišanu visu vai dažu sīkdatņu izmantošanai. Plašāka informācija par datiem, ko Sabiedrība apstrādā ar sīkdatņu palīdzību, ir atrodama vietnē www.gjensidige.lv.

 • Interneta vietne www.gjensidige.lv ļauj jums sazināties ar Sabiedrību šādos veidos:

  • aizpildot saziņas formu;
  • zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem;
  • nosūtot pieprasījumu interneta vietnes tērzētavā;
  • nosūtot ziņu, izmantojot sociālo tīklu Facebook.

  Lai precīzi atbildētu uz jūsu jautājumu un saglabātu pierādījumus par saraksti, Sabiedrība apstrādā informācijas pieprasītāja kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), vārdu un uzvārdu, kā arī pieprasījumā sniegto informāciju. Ja pieprasījuma nosūtīšanas brīdī tiek iesniegti arī papildu dokumenti, Sabiedrība iepazīstas ar šiem dokumentiem, lai sniegtu atbildes uz pieprasījumā norādītajiem jautājumiem. Iesakām nesūtīt tādus datus, kuri nav nepieciešami jūsu pieprasījuma apstrādei. Ja atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildu informācija, ar jums sazināsies Sabiedrības darbinieks un precizēs, kāda informācija ir nepieciešama.

  Ja sazināties ar Sabiedrību pa tālruni, jūsu saruna tiks ierakstīta. Plašāka informācija par tālruņa sarunu ierakstīšanu ir sniegta sadaļā “TĀLRUŅA SARUNU IERAKSTĪŠANA”.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Ja sazināties ar Sabiedrību, izmantojot sociālā tīkla Facebook kontu, jūsu sniegtie personas dati var tikt izpausti sociālā tīkla pārvaldītājam un/vai citām personām, kurām sociālā tīkla pārvaldītājs sniedz personas datus, līdz ar to iesakām iepazīties ar Facebook Privātuma politiku.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Personas dati tiek glabāti tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu jautājumu un/vai izpildītu konkrētu uzdevumu. Ja pieprasījums saistās ar konkrēta apdrošināšanas līguma izpildi, tad tas tiek glabāts kopā ar attiecīgo apdrošināšanas līgumu. Atkarībā no apdrošināšanas līguma veida šāds glabāšanas periods var būt no 10 līdz 30 gadiem.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”

 • Sabiedrības interneta vietnē ir ievietota saite uz klientu pašapkalpošanās portālu, kurā jūs varat piekļūt informācijai par spēkā esošajiem un beigušiem līgumiem, kā arī par apdrošināšanas atlīdzību administrēšanu un jums sagatavotajiem apdrošināšanas piedāvājumiem. Pašapkalpošanās portālā jūs varat arī piekļūt savai personīgajai informācijai, sniegt vai atsaukt piekrišanu tiešā mārketinga vajadzībām, vērsties Sabiedrībā sakarā ar savu tiesību izmantošanu un nosūtīt Sabiedrībai citus pieprasījumus.

  Pieslēdzoties klientu pašapkalpošanās portālam, jūsu tiksiet identificēti, izmantojot elektroniskās bankas sistēmu vai e-paraksta funkcionalitāti. Klientu pašapkalpošanās portāla administrēšanas nolūkos Sabiedrība apstrādā klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru, IP adresi, no kuras klients pieslēdzās Sabiedrības klientu pašapkalpošanās portālā, kā arī pieslēgšanās datumu.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Personas dati tiek iegūti no datu subjekta brīdī, kad datu subjekts pieslēdzas pašapkalpošanās portālam. Šim nolūkam apstrādātie personas dati netiek nodoti trešajām personām vai nosūtīti ārpus ES/EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Jūs varēsiet pieslēgties pašapkalpošanās portālam, kamēr vien jums būs spēkā esoši apdrošināšanas līgumi ar Sabiedrību, kā arī vēl 5 gadus pēc tam. 

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

 • Sabiedrība nosūta informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un reklāmas akcijām tām personām, kuras ir devušas savu piekrišanu saņemt no Sabiedrības tiešā mārketinga paziņojumus.

  Tiešā mārketinga saziņas nolūkos Sabiedrība apstrādā tikai to personu datus, kuras ir devušas Sabiedrībai savu piekrišanu sazināties ar tām. Atkarībā no izvēlētā komunikācijas kanāla, Sabiedrība apstrādā šādus personas datus:

  • ja piekrišana ir dota tiešajam mārketingam pa e-pastu, Sabiedrība apstrādā personas, kas devusi piekrišanu, vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi;
  • ja piekrišana ir dota tiešajam mārketingam pa tālruni un/vai SMS īsziņu, Sabiedrība apstrādā personas, kas devusi piekrišanu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
  • ja piekrišana ir dota tiešajam mārketingam pa pastu, Sabiedrība apstrādā personas, kas devusi piekrišanu, vārdu, uzvārdu un pasta adresi;
  • ja piekrišana ir dota tiešajam mārketingam, izmantojot sociālos medijus (piem., Facebook, Google) un citus kanālus, Sabiedrība apstrādā personas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī var izmantot šos datus, lai identificētu jūs sociālo mediju kanālā.

  Piekrišanu tiešā mārketinga nolūkos var atsaukt jebkurā brīdī klientu pašapkalpošanās portālā, klikšķinot uz saņemtajā mārketinga informācijā ievietotās atteikšanās saites, informējot par atsaukšanu pa e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni (+371) 67112222.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Sabiedrība iegūst personas datus tieši no datu subjekta, kurš sniedz savu piekrišanu tiešā mārketinga saziņas nolūkos, kā arī no Sabiedrības sadarbības partneriem, kuri Sabiedrības vārdā saņem piekrišanas tiešā mārketinga nolūkos.

  Tiešā mārketinga nolūkos sniegtie personas dati netiek nodoti trešajām personām un netiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

  Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

  Tiešā mārketinga nolūkos Sabiedrība izmanto profilēšanu tādā mērā, lai tā varētu sniegt informāciju, kas ir piemērota konkrētai personai, piemēram, atlasīt saņēmējus pēc dzīvesvietas adreses vai apdrošināšanas produktiem.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga vajadzībām 2 gadus pēc tam, kad ir sniegta piekrišana tiešā mārketinga nolūkam, vai līdz brīdim, kamēr tiek atsaukta piekrišana, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais. Ja esat devuši vairākas piekrišanas tiešā mārketinga nolūkos, šis termiņš tiek rēķināts no pēdējās piekrišanas sniegšanas datuma.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

 • Sabiedrības interneta vietne nodrošina iespēju saņemt apdrošināšanas piedāvājumus un noslēgt apdrošināšanas līgumus. Izplatot Sabiedrības apdrošināšanas produktus tiešsaistē, mēs lūdzam klientu sniegt piekrišanu sazināties ar klientu, kurš ir uzsācis, taču nav pabeidzis tiešsaistes pirkuma procesu (lauks “Piekrītu, ka Gjensidige sazinās ar mani par šī līguma noslēgšanu”). Mēs lūdzam šo piekrišanu, lai varētu izprast nepabeigtu pirkumu iemeslus (nav bijis saprotams, kāda informācija jāsniedz, nav skaidri iespējamās izvēles u.c.) un uzlabot Sabiedrības pakalpojumus.

  Lai sazinātos ar klientu par nepabeigtu tiešsaistes pirkumu, Sabiedrība apstrādā personas, kas devusi piekrišanu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citus personas datus, kas tika sniegti pirkuma veikšanas procesā. Sabiedrības darbinieks sazinās ar klientu pa klienta norādīto tālruņa numuru tikai par to apdrošināšanas produktu, kura iegādei ir sniegta piekrišana. Sabiedrība nezvanīs, lai piedāvātu citus Sabiedrības nodrošinātos produktus vai pakalpojumus.

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir pirkuma procesā sniegtā piekrišana.

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Mēs iegūstam personas datus tieši no datu subjekta, kurš sniedz savu piekrišanu tam, ka Sabiedrības darbiniekam sazināties ar viņu par nepabeigta pirkuma procesu.

  Šim nolūkam apstrādātie personas dati netiek nodoti trešajām personām vai nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Šim nolūkam apstrādātie personas dati tiek glabāti 7 dienas pēc piekrišanas sniegšanas datuma.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

 • Sabiedrība apstrādā personas datus klientu apmierinātības pētījumu vajadzībām nolūkā aptaujāt jūs par produktu un pakalpojumu kvalitāti. Klientu apmierinātības aptaujas var tikt nosūtītas klientam pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai pēc atlīdzību administrēšanas procesa pabeigšanas.

  Klientu apmierinātības pētījumu vajadzībām Sabiedrība apstrādā šādus personas datus: ar personas identitāti tieši saistīti personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, polises vai atlīdzību lietas numurs), kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese) un klienta sniegtais novērtējums.

  Personas dati tiek apstrādāti Sabiedrības leģitīmās interesēs nolūkā novērtēt un uzlabot klientiem nodrošināto produktu un pakalpojumu kvalitāti.

  Ja nevēlaties sniegt šādu novērtējumu vai iebilstat pret to, jums nav obligāts pienākums veikt šādu novērtējumu. 

  Personas datu saņemšana un sniegšana

  Mēs iegūstam personas datus tieši no datu subjekta brīdī, kad tas saņem Sabiedrības produktu vai pakalpojumu.

  Šim nolūkam apstrādātie personas dati netiek nodoti trešajām personām vai nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

  Personas datu glabāšanas periodi

  Klientu apmierinātības pētījumu nolūkos sniegtie personas dati tiek apstrādāti 30 dienas pēc jūsu novērtējuma sniegšanas.

  ---

  Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir izklāstītas sadaļā “TIESĪBU IZMANTOŠANA”.

 • Datu subjekta tiesības

  Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Sabiedrības ar jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, proti, jums ir šādas tiesības:

  1. tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;
  2. tiesības piekļūt saviem personas datiem;
  3. tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu;
  4. tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”);
  5. tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
  6. tiesības uz datu pārnesamību;
  7. tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi (šīs tiesības piemēro, ja Sabiedrība apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm vai jūsu sniegto piekrišanu);
  8. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

  Tiesību izmantošana

  Jūs varat piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Sabiedrība, izmantojot klientu pašapkalpošanās portālā (klientuportals.gjensidige.lv), kur jūs varat pieprasīt arī datu pārnesamību, datu dzēšanu, sniegt vai atsaukt savu piekrišanu tiešā mārketinga nolūkos, vai labot neprecīzus datus.

  Lai iegūtu plašāku informāciju vai izmantotu citas jūsu kā datu subjekta tiesības, jūs varat sazināties ar Sabiedrību šādos veidos:

  • nosūtot pieprasījumu klientu pašapkalpošanās portālā;
  • iesniedzot pieprasījumu Sabiedrības Latvijas filiāles galvenajā birojā (Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija) vai jebkurā citā Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā. Iesniedzot pieprasījumu klientu apkalpošanas centrā, neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (un pilnvaru, ja rīkojaties kā pārstāvis);
  • nosūtot pieprasījumu pa pastu, adresējot to Sabiedrības Latvijas filiāles galvenajam birojam, kas atrodas Gustava Zemgala gatvē 74A, Rīgā, LV-1039, Latvijā. Pieprasījums tiks izpildīts tikai pēc tam, kad Sabiedrība būs pienācīgi identificējusi personu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu datu drošību.
  • nosūtot pieprasījumu pa e-pastu [email protected]. Šādā veidā iesniegtajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Pieprasījuma parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu ļauj Sabiedrībai pienācīgi identificēt jūs un nodrošina, ka jūsu pieprasītā informācija tiek izpausta tikai tai personai, kurai tā ir adresēta, proti, jums. Sabiedrība nepieņem pieprasījumu skanētas kopijas, kuras nav parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, līdz ar to, ja jums nav droša elektroniskā paraksta, jūs varat iesniegt pieprasījumus citos šajā sadaļā norādītajos veidos.

  Saņemot jūsu pieprasījumu, Sabiedrība izvērtēs tā saturu un mūsu iespējas identificēt jūs. Mēs varam lūgt jūs identificēt sevi citos veidos, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti 1 mēneša laikā. Atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un saņemto pieprasījumu skaita, šo periodu var pagarināt vēl par 2 mēnešiem.

  Lai atsauktu piekrišanu saņemt Sabiedrības tiešā mārketinga informāciju, mēs nepiemērojam iepriekšminētos identifikācijas līdzekļus – pietiek tikai ar to, ka izmaināt doto piekrišanu klientu pašapkalpošanās portālā vai izsakāt savu vēlmi, zvanot mums pa tālruni (+371) 67112222, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected] vai apmeklējot jebkuru no Sabiedrības klientu apkalpošanas centriem. Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts nekavējoties.