Iestājušies dažādi apdrošināšanas gadījumi

Šajā sadaļā tu atradīsi noderīgu informāciju, kā rīkoties, ja iestājies pirkuma, speciālās tehnikas, būvniecības, kravu vai civiltiesiskās apdrošināšanas gadījums, ko darīt, ja nelaimes gadījumā cietis tavs mājdzīvnieks. Uzzini, kā paziņot par negadījumu un ātri saņemt nepieciešamo palīdzību, ja esi Latvijas Republikā iebraucošā persona.

Pirkuma apdrošināšanas gadījums

Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus.

Nekavējoties ziņo:

 • zādzības, laupīšanas vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai (112);
 • apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams

Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē "Gjensidige Baltic Self-Service". 

Ja objektīvu iemeslu dēļ tu personīgi nevari iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to var izdarīt tavs pārstāvis vai pilnvarotā persona.

Speciālās tehnikas apdrošināšanas gadījums

Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Nekavējoties ziņo:  

 • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112);
 • eksplozijas gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112) vai attiecīgajam avārijas dienestam (112);
 • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112) un/vai ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam);
 • trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai (112);
 • sadursmes gadījumā ar transporta līdzekli – ceļu policijai (112);
 • apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams.  

Bez mūsu rakstiskas piekrišanas neuzsāc nekādus remontdarbus.

Trīs (3) darba dienu laikā no brīža, kad uzzināji par notikumu, piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand.

Ja objektīvu iemeslu dēļ tu personīgi nevari iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to var izdarīt tavs pārstāvis vai pilnvarotā persona. 

Saskaņo ar mūsu pārstāvi notikuma vietas apskates laiku.

Būvniecības apdrošināšanas gadījums

Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Tiklīdz tas kļūst iespējams, paziņo mums rakstiski par jebkuru gadījumu, kura rezultātā var tikt pieteikta prasība spēkā esošas apdrošināšanas polises saistībā. 

 Nekavējoties ziņo:  

 • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112);
 • eksplozijas gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112) vai attiecīgajam avārijas dienestam (112);
 • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112) un/vai ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam);
 • trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai (112);
 • sadursmes gadījumā ar transporta līdzekli – ceļu policijai (112);
 • apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams.

Bez mūsu rakstiskas piekrišanas nesāc bojājumu novēršanu vai objekta un tā daļu pārvietošanu, novākšanu vai atjaunošanu. Vari veikt tikai neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus. 

Trīs (3) darba dienu laikā no brīža, kad uzzināji par notikumu, piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand.

Ja objektīvu iemeslu dēļ tu nevari personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to var izdarīt tavs pārstāvis vai pilnvarotā persona.

Saskaņo ar mūsu pārstāvi notikuma vietas apskates laiku. 

Kravu apdrošināšanas gadījums

Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus.

Nekavējoties ziņo:

 • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112);
 • eksplozijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112); 
 • trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā (bojāšana, apzagšana, zādzība) – policijai (110; 112); 
 • ceļu satiksmes negadījums - ceļu policijai (110; 112).

Divu (2) darba dienu laikā no brīža, kad uzzināji par negadījumu, piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand.
Saskaņo ar mūsu pārstāvi kravas apskates laiku.

Civiltiesiskās apdrošināšanas gadījums

Nekavējoties ziņo mums par:

 • jebkuru pret tevi vērstu pretenziju vai tiesā iesniegtu prasību saistībā ar tevis nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām;
 • notikumiem, kas varētu būt potenciāls cēlonis pretenzijas vai prasības izvirzīšanai pret tevi par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz Apdrošināšanas polise.

Ja objektīvu iemeslu dēļ tu nevari personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to var izdarīt tavs pārstāvis vai pilnvarotā persona.

Negadījumā cietuši mājlopi

Veic visus iespējamos pasākumus mājlopu glābšanai, zaudējumu novēršanai, ierobežošanai vai samazināšanai.
Nekavējoties ziņo:

 • slimības vai nelaimes gadījumā - veterinārajam speciālistam;
 • ugunsgrēka gadījumā - ugunsdrošības uzraudzības iestādēm;
 • trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā - policijai;
 • apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams.

Trīs (3) darba dienu laikā no brīža, kad uzzināji par negadījumu, piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand.

Ja objektīvu iemeslu dēļ nevari personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to var izdarīt tavs pārstāvis vai pilnvarotā persona.

Latvijas Republikā iebraucošās personas apdrošināšanas gadījums

Ja tu, uzturoties Latvijā, pēkšņi saslimsti vai tev notiek nelaimes gadījums, kas ir bīstams tavai dzīvībai, nekavējoties:

 • vērsies pēc medicīniskās palīdzības;
 • informē mūs.

Tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no saslimšanas vai nelaimes gadījuma dienas, iesniedz mums šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • apdrošināšanas polises kopija;
 • medicīnas iestādes izraksts;
 • maksājumus apliecinošo dokumentu oriģināli (čeki, kvītis, vai citi maksājumu apstiprinoši dokumenti).

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, mēs atlīdzināsim tavus izdevumus līdz  711,44 EUR par vienu Apdrošināšanas gadījumu, kas saistīti ar tavu neatliekamo ārstēšanos valsts medicīnas iestādēs. 

Tev jāapmaksā pirmie  28,46 EUR par katru Apdrošināšanas gadījumu (pašrisks) no saviem līdzekļiem.