Privātuma un sīkdatņu politika

Aicinām jūs uzmanīgi iepazīties ar mūsu privātuma un sīkdatņu politiku, pirms lietojiet šo vietni, jo tajā izskaidrots, kā mēs apstrādājam personas datus, un kā mēs izmantojam sīkdatnes. Šīs vietnes izmantošana nozīmē, ka jūs pieņemat šo politiku. Ja Jūs neakceptējat šīs politikas saturu, nelietojiet šo vietni.

Privātuma politika un personas datu apstrāde

Kā mēs apstrādājam personas datus?
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret jums kā klientu, Gjensidige ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Galvenokārt mēs apstrādājam savu klientu personas datus, lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus un veiktu visas ar tiem saistītās darbības. Citi personas datu apstrādes mērķi var būt:

  • apdrošināšanas starpnieku saraksta apstrāde,
  • tiešais mārketings un tirgus izpēte,
  • sabiedrības un klienta īpašuma drošības nodrošināšana,  
  • klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšana.
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle ir veikusi personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), kā arī izpilda Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

Tiesiskais pamats
Parasti personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts jūsu līgumā (vai pieteikumā noslēgt līgumu) ar Gjensidige. Personas datus var apstrādāt arī pamatojoties uz piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga mērķiem). Piekrišanai jābūt skaidri, brīvprātīgi un nepārprotami izteiktam gribas apliecinājumam, tādējādi skaidri apzinoties datu izmantošanas nolūkus.

Sensitīvu personas datu apstrādei ir nepieciešama atsevišķa piekrišana. Tas attiecas uz personas datiem, kas saistīti ar jūsu veselības stāvokli. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu sensitīvos personas datus par veselības stāvokli tādēļ, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu un izpildītu tajā noteiktās saistības, izskatītu jūsu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, pieprasītu informāciju un veiktu medicīnas iestāžu vai citu trešo personu uzraudzību.

Personas datu iegūšana
Parasti Gjensidige iegūst personas datus tieši no klientiem. Dažkārt mēs iegūstam informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, valsts vai privātām iestādēm un reģistriem. Sensitīvu personas datu piekļuvei un apstrādei ir noteiktas īpaši stingras prasības.

Saziņā ar klientiem mēs bieži vien izmantojam e-pastu. Ja mums ir jānosūta sensitīvi personas dati, izmantojot publisku e-pastu, mēs veicam šādas informācijas šifrēšanu, lai aizsargātu to pret neatļautu piekļuvi.

Personas datu izpaušana
Gjensidige ir pienākums ievērot klientu informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai ar klientu vai šādā līgumā noteikto saistību izpildei, vai ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc jūsu pieprasījuma vai saistībā ar jūsu līgumsaistību izpildi, piemēram, bankām vai citām finanšu iestādēm.

Trešās personas, kas apstrādā personas datus Gjensidige labā, sauc par datu operatoriem. Šādas personas drīkst saņemt jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem. Iespējamās datu saņēmēju kategorijas:

  • apdrošināšanas starpnieki (brokeri, aģenti un saistītie aģenti) – līgumu noslēgšanai ar klientiem;
  • apdrošināšanas atlīdzību apstrādes partneri – pieteikumu reģistrēšanai, bojājumu novērtēšanai un ekspertu novērtējumu nodrošināšanai;
  • IT pakalpojumu uzņēmumi – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai;
  • Pārapdrošināšanas sabiedrības – apdrošināšanas risku pārapdrošināšanai.

Personas datu uzglabāšana
Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešams tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Pat ja jūs priekšlaicīgi izbeidzat līgumattiecības ar mums vai pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu, mēs saglabāsim Jūsu datus līdz brīdim, kamēr beidzas attiecīgā produkta ierobežojuma termiņš. Tas ir nepieciešams, lai izskatītu prasības, kas var rasties nākotnē.

Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai to vajadzības gadījumā varētu sniegt jums, nodrošinātu vēsturiskos datus par jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu.

Svarīgi, lai mūsu rīcībā esošā informācija par jums būtu pareiza un, lai šādi dati būtu nepieciešami. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti. Tādā gadījumā jums jāiesniedz pieprasījums un mēs pārbaudīsim jūsu informāciju, kā arī veiksim visas vajadzīgās darbības.

Gjensidige dzēš iegūtos personas datus tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti. Tas nozīmē, ka informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr pastāv līgumattiecības.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta. Atsevišķos gadījumos mēs nespēsim turpināt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un atlīdzību prasību izskatīšanu.

Jūs arī varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumiem (t.i. atteikties no tiem).

Par personu datu apstrādi atbildīgais vadītājs
Gjensidige ir nozīmējusi vadītājs, jeb Datu pārzini, kas atbild par personas datu aizsardzību uzņēmumā. Datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķi un izmantojamos instrumentus, kā arī nodrošina, lai datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi vai vēlaties izteikt savus ieteikumus, rakstiet mums uz e-pasta adresi: info@gjensidige.lv.

Sīkdatņu izmantošana

Mūsu lapa izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) - nelielus failus, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu šīs lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

Ja tu nevēlies saglabāt sīkdatnes, tev savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.

Tomēr mūsu interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu. ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar sīkdatņu izmantošanas izmaiņām.