ADB "Gjensidige" personas datu apstrādes principi

Mēs novērtējam Jūsu uzticību mums un mūsu apdrošināšanas pakalpojumu izvēli. Lai mēs varētu Jums kā Klientam sniegt mūsu apdrošināšanas pakalpojumus, mums ir nepieciešami Jūsu personas dati. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai mēs varētu Jums sniegt ieteikumus un piedāvāt labākos apdrošināšanas risinājumus, izpildīt apdrošināšanas līgumus un izpildīt juridiskās prasības.

Jūsu personas datu aizsardzība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Gjensidige nodrošina klientu personas datu konfidencialitāti saskaņā ar likuma prasībām un, apstrādājot klientu personas datus, mēs pielietojam visus nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus.

Šie personas datu apstrādes principi nosaka, kā mēs, Gjensidige, rūpējamies par Jūsu un citu klientu personas datiem: kādus personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kādiem nolūkiem mēs tos izmantojam, kā mēs nodrošinām datu drošību, un Jūsu tiesības uz privātumu.


 • Datu pārzinis - ADB "Gjensidige", akciju sabiedrība ar galveno biroju Lietuvā un filiālēm Latvijā un Igaunijā (turpmāk tekstā - "Gjensidige"); reģistrācijas Nr.: 110057869.

  Klients - fiziska persona, kas ir noslēgusi apdrošināšanas līgumu ar Gjensidige un kas izmanto, iepriekš ir izmantojusi vai plāno izmantot pakalpojumus, labuma guvējs, cietusī trešā persona vai cita persona, kas citādi ir saistīta ar Gjensidige sniegtajiem pakalpojumiem.

  Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar Klientu, kuru var identificēt.

  Personas datu apstrāde - visas darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu, pārveidošanu, piekļuvi, pieprasījumu nosūtīšanu, pārsūtīšanu utt.).

 • Mēs apstrādājam personas datus tikai iepriekš noteiktiem nolūkiem, lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumus, un veiktu ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistītos pakalpojumus un darbības: lai identificētu Jūs, lai iegūtu informāciju par apdrošināto objektu, novērtētu un pārvaldītu apdrošināšanas risku, sniegtu apdrošināšanas piedāvājumu un sagatavotu apdrošināšanas līgumu, novērtētu apdrošināšanas gadījuma zaudējumus un veiktu apdrošināšanas gadījumu administrēšanu, apdrošināšanas prēmiju maksājumu administrēšanu un saistītās darbības (tai skaitā, rēķinu nosūtīšanu un parādu atgūšanu), sazinātos ar Jums saistībā ar līguma izpildi vai atgādinātu par apdrošināšanas līguma beigšanos.

  Mums var būt vajadzīgi personas dati citiem nolūkiem, piemēram:

  • tiešā mārketinga nolūki - sniegt Jums informāciju par piedāvājumiem, īpašajām akcijām un citu mārketinga komunikāciju. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem tikai, ja Jūs esat devis savu piekrišanu, vai tas nepieciešams Gjensidige likumīgās interesēs.
  • ierakstīt telefona sarunas, lai saglabātu pierādījumus par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un izpildi, atlīdzību administrēšanu un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu. Jūs tiksiet informēts telefona sarunas sākumā, un, ja Jūs nepiekrītat ierakstam, lūdzam izvēlieties citu saziņas veidu ar Gjensidige (izmantojot interneta vietni, pa e-pastu vai mūsu birojā).

  Jūsu personas dati, kurus apstrādā Gjensidige, tiek iegūti šādos veidos:

  • Jūs sniedzat (aizpildot un iesniedzot pieteikumu interneta vietnē, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruņa numuru, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus, iegādājoties apdrošināšanas produktus, izmantojot Gjensidige apdrošināšanas aģentus vai citus partnerus);
  • saņemot no trešajām personām un/vai publiski pieejamiem reģistriem vai citiem avotiem, ciktāl tas paredzēts piemērojamajos tiesību aktos. Gjensidige var iesniegt pieprasījumus valsts reģistriem, institūcijām, citām juridiskām personām un iegūt personas datus un informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei;
  • gadījumā, ja Klients ir devis piekrišanu veselības datu apstrādei, Gjensidige var arī iesniegt pieprasījumus un saņemt personas datus un citu informāciju (piemēram, informāciju par veselības stāvokli, medicīnisko vēsturi, medicīnisko konsultāciju, diagnozi, ārstēšanu, slimībām, sniegtajiem pakalpojumiem) no veselības aprūpes iestādēm, aptiekām, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, optiķiem un citām trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumu, un izmeklētu gadījumus, kurus var atzīt par apdrošināšanas gadījumiem;
  • noteiktos gadījumos Gjensidige var iegūt Jūsu datus, ja Jūs ir apdrošinājusi cita persona (piemēram, viens klients apdrošina pats sevi un citus ceļotājus ar ceļojumu apdrošināšanu). Gjensidige uzskata, ka šādos gadījumos klients, apdrošinot citas personas, dara to, informējot šīs personas, un ar to piekrišanu vai likumīgām interesēm.

  Atkarībā no Jūsu iegādātajiem vai pieprasītajiem apdrošināšanas produktiem Gjensidige apkopo un apstrādā dažādus personas datus. Galvenās personas datu kategorijas, ko apstrādā Gjensidige, ietver (bet ne tikai):

  • personas dati, kas tieši saistīti ar personas identitāti, piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  • kontaktinformācija, piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
  • finanšu dati, piemēram, bankas konta numurs, maksājumu informācija, parādi;
  • dati par citām apdrošināšanas līguma pusēm: labuma guvēji, apdrošinātās personas, cietušās trešās personas;
  • informācija par apdrošināto objektu (atkarībā no apdrošināšanas veida);
  • informācija par apdrošināšanas segumu;
  • informācija par apdrošināšanas gadījumu, zaudējumiem;
  • informācija par profesiju, interesēm;
  • dati, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, piemēram, dati par līgumu izpildi vai neizpildi, spēkā esošajiem vai beigušiem apdrošināšanas līgumiem, iesniegtajiem pieteikumiem un sūdzībām;
  • īpašu personas datu kategorijas - veselības dati.

  Mūsu spējas piedāvāt vislabākos ieteikumus, apdrošināšanas risinājumus un informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi mēs zinām Jūs un cik precīzi un pareizi ir Jūsu dati, kurus mēs apstrādājam. Tāpēc ir svarīgi, lai informācija, kuru Jūs mums sniedzat, būtu precīza un pareiza, un jūs informētu mūs par jebkādām izmaiņām datos.

  Ja Jūs vēlaties noslēgt ar mums apdrošināšanas līgumu vai saņemt apdrošināšanas atlīdzību, Jums ir jāiesniedz savi personas dati, lai noslēgtu un izpildītu konkrētu apdrošināšanas līgumu, vai lai iesniegtu atlīdzību izskatīšanai. Ja Jūs nesniedzat personas datus, kas nepieciešami, lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumu vai izskatītu atlīdzības lietu, mēs nevarēsim sniegt Jums pakalpojumus.
 • Apstrādājot personas datus, Gjensidige ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) un citiem piemērojamiem ES vai vietējiem tiesību aktiem.

  Gjensidige iegūst un apstrādā Jūsu personas datus tikai balstoties uz noteiktu likumīgo pamatojumu:

  • apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai un/vai izpildei;
  • Jūs esat devis piekrišanu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Gjensidige attiecināmu juridisku pienākumu;

  ja apstrāde ir vajadzīga Gjensidige vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības ir svarīgākas par šādām interesēm. Mūsu likumīgās intereses ir, piemēram, krāpniecības novēršana, mūsu interešu aizstāvība tiesā vai mērķis atgādināt klientam par apdrošināšanas segumu beigām.

   
 • Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana tiks veikta, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, iegādājoties noteiktus apdrošināšanas pakalpojumu veidus, piemēram, obligāto transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu, personīgo apdrošināšanu vai ceļojumu apdrošināšanu interneta vietnē www.gjensidige.lv. Šādā gadījumā apdrošināšanas piedāvājums Jums tiek sniegts automātiski, izvērtējot Jūsu iesniegtos datus un apdrošinātā objekta datus, un attiecīgi personai un/vai apdrošināšanas objektam nosakot konkrētu riska grupu. Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz nodrošināt, ka mūsu piedāvājumi tiek sniegti ātri, saprātīgi, efektīvi un taisnīgi, cik vien tas ir iespējams. Jums vienmēr ir iespēja pieprasīt apdrošināšanas piedāvājumu, izmantojot citus kanālus - pa tālruni (+371) 67112222 vai apmeklējot Gjensidige biroju.

  Automatizētu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību var pieņemt, pamatojoties uz klienta sniegtajiem pierādījumiem, reģistrējot apdrošināšanas gadījumu internetā vai pie mūsu veselības apdrošināšanas partneriem, lai nodrošinātu tūlītēju klientu apkalpošanu. Šādā gadījumā, ja nav papildu jautājumu, informācija tiek automātiski novērtēta kā pietiekams pamats apdrošināšanas atlīdzības izmaksai. Jūs vienmēr varat reģistrēt apdrošināšanas gadījumu pa tālruni (+371) 67112222 vai apmeklējot Gjensidige biroju.

  Profilēšanu var veikt, lai piedāvātu Jums konkrētus pakalpojumus un produktus, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām, noteiktu pakalpojumu cenas un veiktu citas darbības, kas pamatotas ar Gjensidige likumīgajām interesēm vai līguma izpildi.

  Ja Jūs esat devis piekrišanu tiešajam mārketingam, mēs izmantojam profilēšanu, lai sniegtu Jums vispārīgus un personīgus mūsu pakalpojumu piedāvājumus. Gjensidige ļauj klientiem izvēlēties, vai tie vēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus no Gjensidige un pārvaldīt tiešā mārketinga kanālu izvēli.

 • Gjensidige vienmēr ievēro konfidencialitātes prasības, apstrādājot personas datus. Jūsu personas datus var izpaust citām personām, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai un tā izpildei, atbilstībai piemērojamiem tiesību aktiem vai citiem likumīgiem iemesliem. Informāciju var arī sniegt citām personām pēc Jūsu pieprasījuma vai saskaņā ar Jūsu līgumsaistībām ar citām pusēm, piemēram, līzinga kompānijām, bankām vai citām finanšu iestādēm.

  Mēs sniedzam Klienta personas datus trešajām personām, piemēram:

  • ja to pieprasa tiesību akti - valsts iestādēm un citām iestādēm, tostarp Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, iestādēm, kas veic pirmstiesas izmeklēšanu, nodokļu administrēšanu, personas datu apstrādes uzraudzību, finanšu tirgus uzraudzību, un citām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;
  • ja Jūs neizpildiet savas saistības pret Gjensidige, mēs varam nodot Jūsu datus parādnieku datubāzēm vai reģistriem, kuros tiek apkopota informācija par kavētajiem maksājumiem un/vai kredītinformāciju saskaņā ar piemērojamo likumu.

  Mēs varam sniegt Jūsu datus Gjensidige datu apstrādātājiem, kas mums sniedz pakalpojumus (veic uzdevumus) un apstrādā Jūsu datus mūsu vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai, pamatojoties uz rakstisku vienošanos starp Gjensidige un apstrādātāju, saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai izpildītu līgumā noteiktās saistības. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātājiem ir ieviesti atbilstoši organizatoriskie un tehniskie drošības pasākumi, un tie nodrošina personas datu konfidencialitāti. Zemāk ir uzskaitītas mūsu datu apstrādātāju kategorijas (saraksts nav izsmeļošs):

  • apdrošināšanas izplatītāji - kas apstrādā datus, lai noslēgtu un pārvaldītu līgumus ar Klientiem;
  • apdrošināšanas atlīdzību izskatīšanas partneri - kas apstrādā datus, lai reģistrētu un novērtētu apdrošināšanas atlīdzību, sniegtu Jums palīdzību nelaimes gadījumā un sniegtu ekspertu novērtējumu;
  • informācijas tehnoloģiju uzņēmumi - kas apstrādā datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izstrādi, uzlabošanu un uzturēšanu;
  • zvanu centru pakalpojumu uzņēmumi - kas apstrādā datus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanu;
  • pārapdrošināšanas sabiedrības - kas apstrādā datus, lai pārapdrošinātu apdrošinātos riskus;
  • juridiskie un finanšu konsultanti - kas apstrādā datus, lai sniegtu mums juridiskās un finanšu konsultācijas;
  • arhivēšana, sūtījumu pakalpojumu sniedzēji - kas apstrādā datus, kas nepieciešami datu glabāšanai un sūtīšanai;
  • veselības aprūpes iestādes - kas apstrādā datus, kas nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumu norēķinu nodrošināšanai;
  • pakalpojumu kvalitātes aptauju uzņēmumi - kas apstrādā datus, kas nepieciešami, lai veiktu pakalpojumu kvalitātes aptaujas mūsu vārdā;
  • parādu atgūšanas uzņēmumi - kas nodrošina parādu atgūšanu mūsu vārdā;
  • īpašuma vērtēšanas uzņēmumi - kas apstrādā datus, lai novērtētu īpašumu apdrošināšanas prēmiju izskatīšanas procesā.
 • Gjensidige nenodod Jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumos, kad Jūs esat iesaistīts negadījumā ārpus ES/EEZ, ko var uzskatīt par apdrošināšanas gadījumu, un datu nodošana ir nepieciešama, lai sniegtu Jums palīdzību un veiktu atlīdzības lietas administrēšanu.

 • Klientu personas dati tiek glabāti drukātos dokumentos un/vai mūsu informācijas sistēmās.

  Mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkiem vai kā noteikts tiesību aktos. Personas datu glabāšanas periods ir atkarīgs no līgumiem, kas noslēgti ar Klientiem, tiesību aktu prasībām vai Gjensidige likumīgajām interesēm. Mūsu praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr no līgumattiecībām var rasties saprātīgas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek iznīcināti vai depersonalizēti tā, ka nav iespējams identificēt datu subjektu.

  Pat, ja Jūs vēlaties pārtraukt līgumu un atteikties no mūsu pakalpojumiem, mums būs jāturpina uzglabāt Jūsu personas datus saistībā ar iespējamām prasībām nākotnē līdz datu uzglabāšanas termiņa beigām. Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai mēs varētu Jums sniegt vajadzīgo informāciju, lai varētu uzturēt pienācīgu vēsturi par attiecībām starp Jums un Gjensidige, kā arī atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu sadarbību.

  Jūsu piekrišana tiešajam mārketingam (ja Jūs esat devis piekrišanu) būs derīga 24 mēnešus no piekrišanas sniegšanas dienas vai līdz brīdim, kamēr spēkā ir vismaz viens apdrošināšanas līgums, kuram Jūs esat puse, un 24 mēnešus pēc tā izbeigšanas (atkarībā no tā, kurš termiņš ir ilgāks) vai līdz tiek atsaukta Jūsu piekrišana. Ja piekrišana tiek sniegta vairākos gadījumos, spēkā ir pēdējā piekrišana. Jūs varat jebkurā laikā pārskatīt, mainīt vai atsaukt sniegto piekrišanu tiešajam marketingam, zvanot pa tālruni (+371) 67112222, interneta vietnē www.gjensidige.lv vai sūtot e-pastu uz info@gjensidige.lv.

  Gjensidige, apstrādājot personas datus, ievēro datu minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka datus apstrādā tikai tādā apmērā un tik ilgi, cik tas nepieciešams noteiktajam datu apstrādes nolūkam. Mēs cenšamies neturēt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, ka personas dati un cita informācija tiek atjaunināta un ir precīza.

 • Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

  • iegūt informāciju par to, vai Gjensidige apstrādā Jūsu personas datus, un, ja tas tiek veikts, piekļūtu saviem personas datiem, kurus apstrādā Gjensidige (noskaidrot, kur tie iegūti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, cik ilgi mēs glabājam personas datus, kam mēs sniedzam Jūsu personas datus utt.). Jāatzīmē, ka Jūsu tiesības piekļūt datiem var ietekmēt tiesību aktu ierobežojumi saistībā ar citu personu privātuma aizsardzību un ar mūsu darbību un praksi saistītu iemeslu dēļ. Piekļuves tiesības neattiecas uz mūsu konfidenciālo informāciju, komercnoslēpumiem, ieskaitot, bet ne tikai, uz iekšējiem novērtējumiem un informāciju;
  • pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
  • pieprasīt dzēst ar Jums saistītos datus (tiesības tikt aizmirstam), ja Gjensidige vairs nav likumīga pamata to apstrādei vai cita juridiska pamatojuma;
  • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu;
  • atsevišķos gadījumos, iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi;
  • ·nepiekrist, ka attiecībā uz Jums tiek piemērota pilnīgi automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu, ja šāda risinājuma izmantošanai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme. Šīs tiesības nepiemēro, ja lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar klientu, tas ir atļauts ar tiesību aktiem vai arī klients tam ir skaidri piekritis;
  • pieprasīt dzēst personas datus, ja tos apstrādā tikai, pamatojoties uz piekrišanu, un ja Jūs atsaucat attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības nepiemēro, ja personas datus, kurus pieprasa dzēst, apstrādā arī ar citiem likumīgiem pamatiem, piemēram, apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei, lai izpildītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības, vai piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei;
  • ierobežot personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktos gadījumos. Piemēram, ja Jūs apstrīdiet personas datu precizitāti periodā, kurā datu pārzinis var pārbaudīt datu precizitāti;
  • pieprasīt saņemt paša sniegtos personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un, ja iespējams, pārsūtīt šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība). Tiesības uz datu pārnesamību ir piemērojamas, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma noslēgšanu vai piekrišanu, un apstrāde ir automatizēta;
  • Jums ir arī tiesības iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos, tostarp, ar šo mērķi saistītu profilēšanu;
  • ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jūs varat sūdzēties ES iestādē atbilstoši Jūsu dzīvesvietai. Informācija par iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
 • Mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes - mazus failus, kas tiek nosūtīti uz Jūsu datoru vai citu ierīci ar Jūsu atļauju caur Jūsu interneta pārlūkprogrammu. Tie ļauj interneta vietnei vai pakalpojumu sniedzēja sistēmām atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu un uztvert un atcerēties noteiktu informāciju.

  Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:

  • atcerētos un apstrādātu preces iepirkumu grozā;
  • izprastu un saglabātu lietotāja vēlmes vēlākiem apmeklējumiem;
  • iegūt reklāmas informāciju;
  • iegūt kopīgus datus par interneta vietnes plūsmu un vietnes mijiedarbību, lai mēs varētu turpmāk uzlabot vietnes izmantošanu un piedāvāt noderīgus rīkus.

  Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu piekrišanu, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izslēdzot visas sīkdatnes vai izslēdzot/ieslēdzot tās pa vienai. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var samazināt pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei. Izmantojiet interneta pārlūkprogrammas palīdzības funkcijas, lai iestatītu vajadzīgās / iecienītās sīkdatņu opcijas. Informāciju par to, kā to izdarīt, skatiet pārlūkprogrammu palīdzības lapās: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

 • Jums ir tiesības sazināties ar Gjensidige, lai iesniegtu pieprasījumus par Jūsu datu apstrādi, atsauktu piekrišanu datu apstrādei, iesniegtu pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu un iesniegtu sūdzību. Jūs varat sazināties ar Gjensidige par šiem jautājumiem kādā no šiem veidiem::

  • Lietuvā – Žalgirio gatve 90, LT-09303 Viļņa, Lietuva; tālr.: (+370) 5 2721626; e‑pasts: info@gjensidige.lt;
  • Latvijā – Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, Latvija, LV-1039, tālr.: (+371) 67112222; e‑pasts: info@gjensidige.lv;
  • Igaunijā –  Sõpruse pst 145, Tallina, Igaunija, 13417; tālr.: (+372) 611 6112; e‑pasts: info@gjensidige.ee.

  Gjensidige nozīmētā Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: dpo@gjensidige.lt.

  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par personas datu aizsardzības uzraudzību un kontroli:

  • Lietuvā – Valsts datu aizsardzības inspekcija (A.Juozapavičiaus gatve 6, 09310 Viļņa, Lietuva, e-pasts: ada@ada.lt, tālr.: (+370) 5 2712804);
  • Latvijā – Datu valsts inspekcija (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, e‑pasts: info@dvi.gov.lv, tālr.: (+371) 67223131, interneta vietne: www.dvi.gov.lv);
  • Igaunijā – Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (19 Väike-Ameerika St., 10129 Tallina, Igaunija; tel: (+372) 627 4135; e‑pasts: info@aki.ee).
 • Klienti var iepazīties ar personas datu apstrādes principiem interneta vietnē www.gjensidige.lv vai Gjensidige birojā.

  Gjensidige ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos personas datu apstrādes principus un paziņot Klientiem par izmaiņām, publicējot to interneta vietnē www.gjensidige.lv.