Informācija par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Mēs pasargāsim tevi no neparedzētiem izdevumiem, ja nejauši un bez iepriekšēja nodoma radīsi zaudējumus vai nodarīsi kaitējumu trešajām personām.

Vispārējā civiltiesiskā atbildība

Mēs piedāvājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

 • būvniecība;
 • pasākumu organizēšana;
 • apsardzes pakalpojumu nodrošināšana;
 • darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;
 • hidrotehnisko būvju pārvaldība;
 • nekustamā īpašuma pārvaldība;
 • autoservisu/automazgātavu pakalpojumu nodrošināšana;
 • civiltiesiskā atbildība par produkciju;
 • viesu izmitināšanas/ sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana;
 • cita veida uzņēmējdarbība.

Profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana

Mēs piedāvājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu šādu profesiju pārstāvjiem:

 • būvspeciālists (arhitekts, būvinženieris, būvuzraugs, būveksperts);
 • mērnieks/ ģeodēzists/ kartogrāfs /kadastra uzmērīšanas speciālists;
 • farmaceits;
 • zvērināts revidents;
 • darba aizsardzības speciālists;
 • grāmatvedis/ auditors; 
 • jurists/advokāts;
 • dažādu citu profesiju pārstāvji

Apdrošināšanas objekts

Apdrošināt var:

Atbildību saistībā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu/apsaimniekošanu

Ekspluatējot un uzturot telpas, ēkas, apkārtējo teritoriju savas uzņēmējdarbības ietvaros, pastāv risks nodarīt zaudējumus trešajām personām. Ja cietusī persona gribēs no tevis piedzīt zaudējumu atlīdzību, to segsim mēs.  

Atbildību saistībā ar uzņēmējdarbību

Lai kāds būtu tavas uzņēmējdarbības veids (apsardze, būvniecība, autoservisa pakalpojumi, pasākumu organizēšana), vienmēr pastāv risks bez iepriekšēja nodoma nodarīt zaudējumus trešajām personām. Mēs atlīdzināsim finansiālus zaudējumus, kurus tevis sniegtais pakalpojumus nodarījis trešajām personām.

Atbildību saistībā ar produkcijas ražošanu/izplatīšanu

Jebkurš komersants, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu vai produkcijas ražošanu/tirdzniecību, savas darbības vai bezdarbības dēļ var nodarīt zaudējumus/ kaitējumu trešajām personām. Mēs kompensēsim zaudējumus, ja tevis saražotā vai pārdotā produkcija izraisīs kaitējumu trešajām personām.

Atbildību saistībā ar profesionālo darbību

Jebkurš intelektuālā darba veicējs - arhitekts, grāmatvedis, jurists, farmaceits, savas profesionālās darbības ietvaros var kļūdīties vai neuzmanības dēļ nodarīt zaudējumus trešajai personai. Mēs segsim trešo personu zaudējumus, ko būsi radījis, veicot savu profesionālo darbību.

Apdrošināmie riski

Tu vari apdrošināt visas naudas summas, par kurām esi civiltiesiski atbildīgs un kuras tev būtu jāmaksā trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai:

 • par miesas bojājumiem (ieskaitot slimību vai nāvi) atlīdzināmos zaudējumus aprēķina saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto, ja to nenodrošina kāds cits obligātās apdrošināšanas veids;
 • par īpašuma bojājumu vai zudumu atlīdzināmos zaudējumus nosaka pēc kompensācijas principa, ņemot vērā bojāto vai bojā gājušo objektu faktiskās vērtības tieši pirms un pēc apdrošināšanas gadījuma, tas ir, ņemot vērā objekta nolietojumu un bojājuma apmēru;
 • par nodarītiem finansiāliem zaudējumiem, kas nav ne personas veselībai vai dzīvībai nodarīts kaitējums, ne arī mantas bojājums vai bojāeja.

Apdrošini izdevumus par prasības vai pretenzijas nokārtošanu, nepārsniedzot 10% no atbildības limita, tostarp juridiskos izdevumus gadījumā, ja pret tevi tiek iesniegta prasība. Pirms tiesvedības uzsākšanas saņem mūsu rakstisku piekrišanu šādu izdevumu segšanai.