Par paziņojumu saistībā ar pārkāpumu pārvaldību ADB “Gjensidige” saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu  (turpmāk –  Likums) ir atbildīgs Prevencijas nodaļas vadītājs Baltijas valstīs.

 

Ja jums ir informācija par gatavošanos pārkāpumam, pašlaik notiekošiem vai jau notikušiem pārkāpumiem ADB “Gjensidige”, aicinām par to ziņot, aizpildot ziņojuma par pārkāpumu veidlapu vai brīvā formā, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi [email protected].

 

Personām, kas apsver sniegt un ir sniegušas informāciju par pārkāpumu, konfidenciālas konsultācijas tiek sniegtas, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;
 • korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • pārtikas drošības apdraudējums;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
 • pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;
 • darba drošības apdraudējums;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpumi;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
 • pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;
 • pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
 • konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;
 • pārkāpumi transporta drošībā;
 • pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;
 • pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība.
 • Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra direktīvas (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.

 

No paziņojuma iesniegšanas dienas ir aizliegts trauksmes cēlēja ziņojuma dēļ radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes cēlējam, viņa radiniekam un saistītajai personai un ADB “Gjensidige” strādājošajiem kolēģiem saistībā ar paziņojuma iesniegšanu (Likuma 13.panta pirmā daļa):

 • disciplināri vai citādi sodīt;
 • atbrīvot no darba vai amata, tostarp nepagarinot darba līgumu vai neieceļot amatā uz nenoteiktu laiku, ja bija pamats domāt, ka tas tiks darīts;
 • pārcelt citā darbā vai amatā;
 • liegt paaugstinājumu, profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • mainīt darba vai amata pienākumus, darba laiku un vietu vai darba samaksu;
 • sniegt negatīvu darba, amata pienākumu novērtējumu;
 • aizskart godu, cieņu un reputāciju;
 • anulēt licences un atļaujas;
 • vienpusēji atkāpties no līguma par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu vai izbeigt to;
 • pieprasīt ārsta atzinumu;
 • citādi tieši vai netieši radīt nelabvēlīgas sekas, tostarp pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu.

 

Par pārkāpumu informējušās personas tiesiskās aizsardzības pasākumi pret nelabvēlīgas ietekmes pasākumiem

 

Ja personai, kura ir sniegusi informāciju par pārkāpumu, izmantojot uzņēmuma iekšējo trauksmes celšanas kanālu, tiek nodarīts kaitējums, tai ir tiesības iesniegt ziņojumu Latvijas Republikas Valsts darba inspekcijai ("Kompetentā iestāde"), kas personai nodrošina konsultācijas par iespējām novērst trauksmes cēlājam radītās nelabvēlīgās sekas darba tiesisko attiecību vai darba drošību (Likuma 13.panta ceturtā daļa).

 

Persona, kas iesniegusi informāciju par pārkāpumu, ziņotājs – trauksmes cēlājs, viņa radinieks un saistītā persona var vērsties tiesā par nelabvēlīgas ietekmes radītajām sekām (Likuma 16.pants).

 

Trauksmes cēlēja, viņa radinieka un saistītās personas atbrīvošana no juridiskās atbildības

 

Par trauksmes celšanu atbilstoši šā likuma prasībām, tostarp par normatīvajos aktos noteiktu tādu neizpaužamu ziņu izpaušanu, kuras nav valsts noslēpums, trauksmes cēlējam, viņa radiniekam un saistītajai personai neiestājas juridiskā atbildība, tostarp civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība.

 

Aktuālie normatīvie akti

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/1937

 

Latvijas Republikas Trauksmes celšanas likums

 

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumi Nr. 96 “Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība"

 

Veidlapa paziņojumam par pārkāpumu